نقل قول۱

بهترین راه برای تحقیق آرزوها خود آگاهی است. پل والری
تفاوت بین رهبر و پیرو ابداع و اختراع است. استیو جابز
Array Array
× ارتباط مستقیم با توتون آریا